English
مجله علمی-پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
معرفی نشریه

« سخنی با نویسندگان مقالات »

باستحضار می رساند که به منظور تسهیل و تسریع در روند کار  نشریه -از زمان ارائه مقاله توسط نویسنده مسئول تا چاپ مقاله- در جلسه آذرماه هیئت تحریریه نشریه مقرر گردید:

با توجه به اجازه دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از تاریخ 1394/9/1 برای انجام مراحل داوری هر مقاله که برای بررسی اولیه و داوری به مجله نشریه انجمن زمین شناسی مهندسی ارسال می شود مبلغ 500،000 ریال (پنجاه هزار تومان) دریافت شود. همچنین در صورت پذیرفته شدن هر مقاله، مبلغ یک میلیون ریال (یکصد هزار تومان) دیگر برای تأمین بخشی از هزینه های انتشار از نویسندگان محترم دریافت گردد. به این ترتیب، برای داوری و چاپ مقالات پذیرفته شده، جمعاً مبلغ یک میلیون و پانصد ریال (یکصد و پنجاه هزارتومان) از نویسندگان دریافت خواهد شد.

لطفا مبالغ ذکر شده را به شماره کارت 0386-1761-8310-5859 بنام آقای دکتر ماشاالله خامه چیان (سردبیر نشریه) واریز و شماره پیگیری آن را به آدرس mail@jiraeg.ir با ذکر نام خود و عنوان مقاله ارسال فرمائید.

توجه فرمائید که وجوه واریز شده قابل استرداد نخواهد بود.

مقالات آخرین شماره منتشر شده از آخرین دوره نشریه
 دوره9،شماره12
 
1
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } بررسی تأثیر زبری سطح ناپیوستگی بر مقاومت نمونه‌های سنگی درزه‌دار
( 451 بازدید ) ( 93 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } ناپیوستگیها یکی از مهمترین عواملی هستند که باعث ایجاد آنیزوتروپی مکانیکی در سنگ شده و سبب کاهش مقاومت سنگ میگردند، در نتیجه جهت توصیف رفتار سنگ باید خواص مربوط به ناپیوستگیها و میزان تاثیری که بر روی مقاومت سنگ میگذارند مورد توجه و بررسی قرار گیرداز جمله مهمترین خواص ناپیوستگیها که بر روی مقاومت نمونهی انیزوتروپ اثر میگذارد، زبری سطح ناپیوستگیهاستاز طرفی با توجه به اینکه در طبیعت سنگها تحت فشار جانبی قرار دارند، بنابراین بهتر است رفتار سنگهای درزهدار تحت شرایط محصور شده مورد بررسی قرار بگیرددر تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر زبری سطح درزه بر روی مقاومت سنگ، از نمونههای مصنوعی ساخته شده از ترکیب گچ و سیمان استفاده شده استنمونههای مصنوعی در چهار سطح زبری و در هفت زاویهی شیب ناپیوستگی نسبت به تنش اصلی حداکثر تهیه شدند، و در پنج فشار جانبی 5/05/125/3 و 5 مگاپاسکال تحت آزمایش مقاومت فشاری سه محوری قرار گرفتندنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد با افزایش زبری سطح ناپیوستگی، مقاومت سنگهای انیزوتروپ افزایش مییابد، که این افزایش مقاومت هنگامی که زاویهی ناپیوستگی با تنش اصلی حداکثر بین 25 تا 50 باشد بیشتر از بخشهای دیگر استهمچنین نتایج نشان داد که بیشترین مقاومت سنگ انیزوتروپ در یکی از زوایای 0 و یا 90 درجه اتفاق میافتد که این زاویه برای مقادیر مختلف JRC متفاوت است
تخصص ها :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } انیزوتروپی، زبری سطح ناپیوستگی، زاویهی ناپیوستگی، فشار محصور کننده

2
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } تخمین شاخص شکنندگی سنگ با استفاده از آزمایش بار نقطه‌ایمطالعه موردیسنگ توف کرج
( 298 بازدید ) ( 58 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله : p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }
تخصص ها :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } شاخص شکنندگی، بار نقطه‌ای، سنگ توف، کرج

3
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } مدلسازی شبکه ناپیوستگیگسسته بهمنظور برآورد خردشوندگي برجای تودهسنگ در روشهای استخراج تخریبی
( 299 بازدید ) ( 48 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } یکی از مولفههای اساسی به‌منظور ارزیابی قابلیت تخریب‌پذیری توده سنگ در روش‌های استخراج تخریبی، برآورد خردشوندگی برجا در مراحل پیشامکان‌سنجی استبرآورد ضعیف این مولفه می‌تواند اثر بسیار نامطلوبی را بر فرآیند تخریب داشته باشددر سال‌های اخیر ناپیوستگی‌ها به عنوان عامل اصلی خردشوندگی برجا با استفاده از روش‌های جدید امکان شبیه‌سازی دقیق‌تری یافته‌اندگسترش و ابعاد ناپیوستگی‌ها به عنوان یکی از پارامترهای هندسی در سیستم‌های شبیه‌سازی نامحدود مورد توجه قرار نمی‌گیرد در صورتی‌که تاثیر زیادی بر میزان تخریب‌پذیری کانسار در روش‌های استخراج تخریبی، به‌ویژه روش تخریب توده‌ای دارددر آخرین روش‌های مدل‌سازی هندسی به نام شبکه ناپیوستگی‌های گسسته (DFN) ناپیوستگی‌ها به‌صورت ناپایا در نظر گرفته می‌شود که این امر از افزایش چگالی درزه‌داری جلوگیری کرده و با واقعیت تطابق بیشتری دارددر این تحقیق با توجه به قابلیت‌های خوب محاسباتی و نمایه‌های بصری از نرم‌افزار Mathematica برای نوشتن کد شبکه ناپیوستگی گسسته دوبعدی (DFN2Dاستفاده شداز قابلیت‌های کد نوشته شده می‌توان به تولید خروجی رقومی، نمایه‌های بصری، در نظر گرفتن تسلسل درزه‌داری، ساخت مدل درزه‌های پایا و ناپایا، تعیین بلوک‌های کامل حاصل از برخورد درزه‌ها با محاسبه مساحت آن‌ها، ايجاد خروجی مناسب براي استفاده در نرم‌افزارهاي تحليل عددي UDEC و PFC2Dو خروجی آماری هریک از مشخصه‌های هندسی مدل اشاره کردبا استفاده از برداشتهای انجام شده از ترانشههای موجود در یک معدن مس و برآورد بهترین توابع توزیع احتمالاتی ویژگیهای هندسی دستهدرزههای موجود در این منطقه، مدل هندسی شبکه درزهها تهیه شدخروجیهای حاصل از مدل از جمله چگالی و شدت درزهداری با واقعیت موجود تطابق بسیار خوبی را نشان دادمیزان خردشوندگی برجای حاصل از درزههای ناپایا و همچنین نسبت سطح بلوکی شده به سطح کل مدل محاسبه شد
تخصص ها :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } مدلسازی هندسی، درزه‌های ناپایا، شبکه ناپیوستگی گسسته، خردشوندگي برجا، روشهاي استخراج تخريبي

4
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } مطالعه خطرات زیست محیطی آلاینده‌های منطقه مهریز در ایجاد آلودگی روی منابع آب زیرزمینی آبخوان یزد
( 285 بازدید ) ( 30 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } آلوده‌کننده‌هایی که به داخل زمین تراوش می‌کنند بدون زیان انتشار نمی‌یابند بلکه آنها با آب زیرزمینی حرکت می‌نمایند و می‌توانند در چاه‌ها دورتر از محل اصلی آلودگی نمایان شوندچنانچه مواد معدنی، شیمیایی و یا باکتری در کیفیت آب اختلال به وجودآورند آلودگی آب اتفاق افتاده استدر این پژوهش مطالعات بر روی خطرات زیست‌محیطی آلاینده‌های طبیعی و صنعتی مهریز انجام و آلودگی‌های ناشی از آنها بر روی منابع آب زیرزمینی دشت یزد ـ اردکان که حدود 80 % درصد ذخایر آبی استان را در بر می‌گیرد مورد بررسی قرار گرفته استدر منطقه مورد مطالعه تعداد 10 چاه برای نمونه‌برداری انتخاب و نمونه‌برداری از چاه‌ها به روش موردی لحظه‌ایانجام شدبا توجه به شرایط موجود خصوصیات آب زیرزمینی و میزان حلالیت و تحرک آلاینده‌ها در آب زیرزمینی، پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی موردنظر برای آزمایش انتخاب و نمونه‌های تهیه شده با استفاده از روش‌های استاندارد مورد آزمایش قرار گرفتبا توجه به نتایج حاصل از مطالعات زمین‌شناسی و زمین‌ریخت‌شناسی منطقه مورد مطالعه و اثرات آن بر کیفیت آب‌های زیرزمینی نمی‌توان بالا بودن برخی پارامترها و نوسانات آن در منطقه مورد مطالعه را به آلودگی‌های طبیعی نسبت دادنقشه‌های هم غلظت که برمبنای نتایج آزمایش نمونه‌های آب در منطقه مورد مطالعه تهیه شده است، نشان می‌دهد که میزان COD و نیترات در جهت جریان آب زیرزمینی روند افزایشی داشته استظاهر شدن فلزات سمی و سنگین سرب در برخی نمونه‌ها نشان از ورود آلودگی از منابع غیرطبیعی داردبالا بودن میزان کروم شش 6+Cr) در بعضی از نمونه‌ها می‌تواند نتیجه ورود پساب‌های صنعتی یا کشاورزی به منابع آب باشدبا بهره‌گیری از نتایج این پژوهش می‌توان به حل مشکلات اکولوژیکی و بیولوژیکی این منطقه حساس اقدام نمود و در خصوص استقرار صنایع پاک که آلودگی خاص ایجاد نمی‌نمایند تصمیم‌گیری نمود تا ضمن توسعه اقتصادی، مسایل زیست‌محیطی نیز مورد توجه قرار گیرد
تخصص ها :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } آب زیرزمینی، آلودگی، شهرک صنعتی مهریز، آلاینده

5
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } مقایسه روشهای درونیابی در تخمین و تفسیر دادههای پیزومتریک در بدنه سد خاکیمطالعه موردیسد شاهقاسم
( 285 بازدید ) ( 36 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } نشت از سدها باعث خروج آب و حتی در بعضی مواقع پایداری سد را به خطر می‌اندازداز مهمترين چالش‌ها در پروژه‌هاي عمراني، علاوه بر طراحي و اجراي آنها، كنترل ايمني و پايداري اجزاي مختلف آن در طول دوران ساختمان و بهره‌برداري استبه وسیله میانیابی داده‌های بدست آمده از پیزومترهای سد می‌توان ارتفاع سطح ایستابی آب را در تمامی نقاط سد را بدست آوردپس از میان‌یابی داده‌های پیزومتری سدشاه‌قاسم و استفاده از فن اعتبارسنجی به وسیله نرم‌افزار surfer 9، روش انحنای کمینه با داشتن(RMSE=5.26) و (MAE=3.67)و بیشترین (R2=0.77)بهترین روش برای میان‌یابی ارتفاع ارتفاع سطح ایستابی در سد شاه‌قاسم استروشهای رگرسیون چندمتغیره و کریجینگ در اولویت بعدی قرار دارندبررسی نقشهخطوط هم‌تراز حاصل از روش کریجینگ، وجود یک حفره در بالادست سد را محتمل میکندنتایج روش انحنای کمینه تاییدکننده، نتایج روش کریجینگ است و وجود یک حفره زیرسطحی را نشان میدهدوجود این حفره پنهان باعث تخلیه آب مخزن سد و به خطر افتادن پایداری سد می‌شود
تخصص ها :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } سطح ایستابی، میان‌یابی، سد خاکی شاهقاسم، پایداری

6
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } ارزیابی و تحلیل ارتباط نتایج آزمون فشار آب و خورند دوغاب سیمانی در عملیات تزریق سد سیمره
( 270 بازدید ) ( 30 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } یکی از ویژگی‌هایی که در بررسیژئوتکنیکی توده‌سنگ‌ها ارزیابی می‌گردد، نفوذپذیری است که از آزمون فشار آب و عدد لوژن تعیین می‌گردد و از آن در تعیین تزریق‌پذیری ساختگاه سد و تونل و پیش‌بینی مقدار خورند استفاده می‌گردددر این تحقیق، با استفاده از اطلاعات سد سیمره، ارتباط بین عدد لوژن و خورند تحلیل گردید و تاثیر وضعیت کیفی توده‌سنگ و عمق مقطع، بر این رابطه مطالعه گردیدنتایج نشانداد بر اساس مقادیر RQD، در گروه سنگ‌های با کیفیت بسیار خوب با ضریب همبستگی 82/0 بیشترین ارتباط بین لوژن و خورند وجود دارد و براساس عمق نیز، در مقاطع بسیار عمیق با ضریب 85/0، بالاترین همبستگی دیده می‌شودعلت همبستگی بالا در سنگ‌های با کیفیت مطلوب و در اعماق زیاد که تعداد درزه‌ها و میزان بازشدگی محدود است، مسیرهای مشخص نفوذ سیال استدر نتيجه نفوذپذیری با روندی یکنواخت برای آب و دوغاب همراه استدر سنگ‌های ضعیف با وجود احتمالی پرشدگی‌های رسی، شکستگیو بازشدگی‌های مختلفی دیده می‌شود که باعث نفوذ متفاوت آب نسبت به دوغاب می‌شودلذا در سنگ‌های با کیفیت بسیارخوب یا در اعماق زیاد، آزمون فشار آب می‌تواند در پیش‌بینی میزان تزریق‌پذیری استفاده گردد
تخصص ها :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } تزریق، خورند، لوژن، RQD، عمق مقطع

7
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } بكارگيري روش رادار نفوذي به زمين جهت مطالعات ژئوتکنیکی بنای تاریخی سي و سه پل اصفهان
( 276 بازدید ) ( 42 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 9 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } در پژوهش حاضر از روش غیرمخرب رادار نفوذي به زمين GPRبهمنظور شناسایی وضعیت مصالح بکاررفته و ناپیوستگی‌های ساختاری بنای تاریخی سي‌وسه‌پل اصفهان استفاده شده استبرای این منظور ابتدا با استفاده از یک الگوريتم تفاضل محدود دوبعدی بهبود يافته، پاسخ GPR مدل‌هاي مصنوعي متناظر با ساختارهاي ژئوتکنيکي متداول همانند زمين لايه‌اي، استوانه افقي و منشور دوبعدي شبیه‌سازي شدسپس با استفاده از یک سیستم GPR مجهز به آنتن‌های پوشش‌دار با فرکانس مرکزی 500 مگاهرتز، تعداد 46 پروفيل GPR شامل 36 پروفيل عرضي در راستاي شرقيغربي عمود بر امتداد پل، 7 پروفيل طولي در عرشه پل در راستاي شماليجنوبي به موازات امتداد پل و 3 پروفيل عرضي از پايه‌هاي پل برداشت شدپردازش و تفسير نگاشت‌هاي راداري نشان مي‌دهد که در مقاطع طولي و عرضي، اشياء و مصالح مختلف عمدتاً شامل تيرآهن و ميلگرد تقويتي، بلوک‌هاي سنگي، الوارهاي چوبي و نیز ناپیوستگی و نشست، در جاي‌جاي پل قابل مشاهده است که اسلب‌هاي بتني تقويت شده با تيرآهن و ميلگرد، عمدتاً مربوط به مرمت‌هاي جديد پل بوده و بخش‌هاي تقويت شده با بلوک‌هاي سنگي و الوارهاي چوبي، اکثراً قديمي است که متحمل نشست و شکستگي‌هاي متعددي گرديده‌اند
تخصص ها :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } رادار نفوذي به زمين(GPR)، مدل‌سازی عددی، اهداف ژئوتکنیکی، سي‌وسه‌پل اصفهان، ناپیوستگی، پروفیل GPR

شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

اخبار
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله علمی-پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران محفوظ می باشد .