English
مجله علمی-پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
مشاهده مقالات شماره
 دوره8،شماره12
 
1
بهسازی خاک های ماسه ای با رسوب زیستی کربنات کلسیم و فاکتورهای موثر بر آن
( 162 بازدید ) ( 63 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :

رسوب زیستی کلسیت (MICP) روش نسبتا سازگار با محیط زیست و مناسب برای بهسازی خاک است. این روش در اصل، بکارگیری شبکه-ای از واکنش¬های شیمیایی است که برخی از این فعل و انفعالات توسط فعالیت¬های زیستی کنترل شده و محصولات جنبی آنها امکان بهبود در ویژگی¬های مهندسی خاک را فراهم می¬آورند. برای انجام بهسازی زیستی، جمعیت برجای میکروبی با تزریق باکتری اوره آز مثبت، ازدیاد یافته و سپس واکنش کننده¬های سیمانی به خاک، تزریق می¬شوند. در این مقاله فاکتورهایی که MICP در خاک را تحت تاثیر قرار می¬دهند، بطور خلاصه بررسی شده اند. فاکتورهای مختلفی شامل ریز مغذی¬ها، نوع باکتری، انطباق هندسی باکتری، تراکم سلول باکتری، دما، غلظت واکنش کننده¬ها، pH و روش تزریق مورد بررسی قرار گرفتند. این فاکتورها برای پیشرفت موفقیت‌آمیز MICP ضروری هستند. علاوه بر این یکسری آزمایش‌های اولیه برای بررسی پتانسیل کاربرد این روش جهت بهبود مقاومت برشی و کاهش تراوایی ماسه انجام شد و طی آن مواد، روش¬ها و فرایندهای عملی انجام آزمایش شرح داده شده است. نتایج نشان داد که طی بهسازی با MICP ضمن رسوب کلسیت سرعت موج برشی تا حدود 1000 متر بر ثانیه و مقاومت فشاری تک محوری تا حدود 300 کیلوپاسکال افزایش یافته و تراوایی نیز کاهش قابل ملاحظه¬ای یافته است.
تخصص ها :
 بهسازی زیستی، رسوب زیستی کربنات کلسیم، بیوگروت

2
بررسی سازوکار وقوع زمین لغزش گردنه صائین (جاده نیر- سراب) با نگرشی بر هیدرولوژی و شرایط ریخت شناسی منطقه
( 139 بازدید ) ( 31 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :

زمین¬لغزش 16 خرداد سال 1384 در منطقه آتشفشانی گردنه صائین در حد فاصل جاده نیر-سراب، سبب تخریب 350 متر از جاده مذکور شده است. عوامل مختلفي در ايجاد اين زمين¬لغزش نقش داشته¬اند كه از جمله مي¬توان به عوامل زمین¬شناسی(ضخامت و بافت خاك، سنگ¬های سست و شيب دامنه) و آب¬هاي زيرزميني اشاره نمود. برای مشخص نمودن عوامل مهم و اصلی تاثیرگذار در وقوع لغزش، پژوهشی مبتنی بر برداشت‌های صحرائی، آزمون¬های آزمایشگاهی، و مدلسازی عددی برنامه‌ریزی گردید. بدین ترتیب نیمرخ لغزش و خصوصیات زمین¬شناسی مهندسی مواد در مدل قرار گرفتند. سپس تاثیر بارندگی بر اشباع شدگی خاک بررسی شد و با توجه به مقدار نفوذ آب باران مشخص شد که باید عامل محرک دیگری در این توده نقش داشته باشد. به این دلیل تاثیر تغییرات سطح آب زیرزمینی درون توده لغزش بر پایداری آن به دو روش مدلسازی تعادل حدی و عناصر محدود مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی¬های صحرائی و چینه¬شناسی نشان دادند که شرایط محلی زمین‌ریخت‌شناسی دیرین و وجود یک محدوده فروافتاده سبب زهکش شدن آب¬ از منطقه بالادست به سمت توده لغزشی می¬گردد. بدین ترتیب، افزایش سطح آب زیرزمینی در محدوده توده لغزیده به¬ دلیل بارندگی استثنایی فصل زمستان و بهار سال آبی 84-83 می¬تواند مسبب اصلی ایجاد زمین¬لغزش باشد.
تخصص ها :
 زمین لغزش، زمین ریخت شناسی دیرین، شبیه سازی، مواد آذرآواری، آب زیرزمینی، گردنه صائین

3
اثر فرایند ذوب و انجماد بر روی شاخص دوام وارفتگی و مقاومت کششی برزیلی توف‌های سازند کرج
( 128 بازدید ) ( 28 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :

توف‌ها سنگ‌های آذر آواری هستند که ضخامت قابل توجهی از سازند کرج را در منطقه البرز به خود اختصاص داده‌اند و به عنوان یکی از مصالح ساختمانی پرمصرف در سازه‌های تهران و استان‌های همجوار آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این پژوهش با نمونه‌برداری از توف‌های سازند کرج در محدوده شمال تهران، البرز و قزوین، ویژگی‌های سنگ‌شناسی و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نمونه‌ها، مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی اثر ذوب و انجماد بر روی مقاومت کششی، آزمون ذوب و انجماد در 80 سیکل بر روی نمونه‌ها انجام شد و مقاومت کششی برزیلی در چرخه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین پس از انجام آزمون ذوب و انجماد بر روی نمونه‌های دوام در چرخه‌های 15، 30 و 60 اقدام به انجام آزمایش دوام وارفتگی در پنج سیکل گردید. با استفاده از نتایج بدست آمده، دوام‌پذیری دراز مدت توف‌ها توسط مدل تابع تخریب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پارامترهای مدل تابع تخریب (ثابت سرعت تخریب و نیمه‌عمر) بدست آمده از آزمون دوام وارفتگی و مقایسه آن با مشاهدات توصیفی در طول آزمایش نشان می‌دهد که پارامتر شاخص دوام وارفتگی نمی‌تواند برای ارزیابی ثابت سرعت تخریب و تعیین نیمه‌عمر نمونه‌های مورد مطالعه بکار رود. ثابت سرعت تخریب و نیمه‌عمر بدست آمده با استفاده از آزمون مقاومت کششی برزیلی در چرخه‌های مختلف ذوب و انجماد نشان می‌دهد که سرعت تخریب نمونه‌ها متفاوت بوده که می‌بایستی در کاربری نمونه‌ها در نظر گرفته شود.
تخصص ها :
 آزمون ذوب و انجماد، مقاومت کششی برزیلی، شاخص دوام وارفتگی، توف، سازند کرج، مدل تابع تخریب

4
معرفي شاخص جديد سنگدانه (AI) با استفاده از ويژگي هاي پتروگرافي و ژئومکانيکي (مطالعه موردي: سنگ آهک هاي استان همدان)
( 157 بازدید ) ( 30 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
سنگدانه¬ها مصالحي هستند که بطور وسيع در صنعت بتن و احداث سازه¬هاي بتني، اساس و زير اساس جاده و راه آهن بکار مي¬روند. استان همدان داراي منابع وسيعي از سنگ آهک است که اين امر ارزيابي ويژگي¬هاي آنها را بمنظور کاربرد در پروژه¬هاي عمراني مختلف ضروري می‌سازد. در اين پژوهش، با استفاده از پارامترهاي سنگدانه (ارزش ضربه، ارزش سايش لس آنجلس و ارزش خردشوندگي) و بررسي پتروگرافي آنها، سنگ¬هاي آهکي استان را به لحاظ کاربري در پروژه¬هاي با حساسيت¬هاي مختلف تقسيم بندي نموده و اين طبقه بندي را شاخص سنگدانه (AI) ناميديم. سپس اين پارامتر بر سرعت موج P تقسيم شده و به عنوان شاخص تعديل شده سنگدانه (AAI) معرفی شده است. در نهايت پارامتر ياد شده با استفاده از رگرسيون¬هاي تک متغيره و چند متغيره به روش بهترين زيرمجموعه و بر اساس خصوصيات فيزيکي و مکانيکي سنگ¬های مورد مطالعه تخمين زده شده¬است. در رگرسيون تک متغيره، تنها پارامتر عدد واجهش چکش اشميت با ضريب تعيين کمتر از 50 درصد براي تخمين اين پارامتر مناسب نبوده، در حاليکه در روش رگرسيون چند متغيره با انتخاب بهترين پارامترها (سرعت موج P، مقاومت فشاري تک محوري، مقاومت کششي و دانسيته خشک) و حذف پارامترهاي نامناسب، معادله¬اي با سطح معناداري 99 درصد بدست آمده است که بيانگر قابل اطمينان بودن معادله ارائه شده است.
تخصص ها :
 سنگ آهک¬هاي استان همدان، پارامترهاي سنگدانه، ويژگي¬هاي پتروگرافي، فيزيکي و مکانيکي، رگرسيون تک متغيره و چند متغيره

5
تحلیل پایداری دینامیکی دامنه¬های سنگی درزه¬دار تحت شرایط زمین¬لرزه (مطالعه موردی: محدوده فلر گاز فاز 7 مجتمع گاز پارس جنوبی- عسلویه)
( 151 بازدید ) ( 53 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :

بررسی پایداري شیب¬هاي سنگی در موقع زمین¬لرزه از پیچیده¬ترین مسائل در بررسی پایداری شیبها محسوب می‌شود. داشتن درک صحیح از عملکرد نیروهای دینامیکی بر ساختارهای سنگ، نقش مهمی در تحلیل پایداری دامنه‌های سنگی درزه¬دار دارد. در این تحقیق تحلیل پایداری دامنه سنگی درزه¬دار کنار فلر گاز فاز 7 مجتمع پارس جنوبی، تحت بارهای دینامیکی به کمک روشهای عددی المان مجزا توسط نرم¬افزار UDEC صورت گرفته است. توده سنگ این دامنه از سنگ¬های مارنی و ماسه¬سنگی سازند آغاجاری تشکیل یافته است. به عنوان بار دینامیکی، از نگاشت زمین¬لرزه 1391 منطقه عسلویه استفاده شده و به شتاب مبنای طرح g42/0 مقیاس شده است. بر پایه نتایج بدست آمده از مدل-سازی¬های به روش مدل¬سازی هیبریدی در محیط نرم¬افزار MATHEMATICA، ضریب اطمینان حالت استاتیکی برای دامنه مورد نظر 26/1 بدست آمده است. برای تحلیل دینامیکی، مدل تهیه شده به مدت 6 ثانیه تحت امواج دینامیکی زمین¬لرزه مذکور با فرض میرایی 5/0 درصد قرار داده شده و نتایج حاصل نشان داد که تحت بار اعمالی ضریب اطمینان دامنه به 54/0 کاهش یافته و ناپایدار می‌گردد. بنابراین برای پایدار ماندن این دامنه در موقع زمین‌لرزه‌های قوی نیاز به طرح¬های پایدارسازی دارد.
تخصص ها :
 تحليل پايداري دینامیکی، دامنه¬های سنگی درزه¬دار، مجتمع گاز پارس جنوبی، UDEC، MATHEMATICA.

6
تعيين ظرفيت باربري و نشست بر روي يك ساختار سنگي درزه‌دار با استفاده از روش‌هاي عددي و تجربي
( 149 بازدید ) ( 28 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در اين تحقیق به منظور تعيين ظرفيت باربري و نشست بر روي يك ساختار سنگي درزه‌دار، ابتدا روش‌هاي تجربي و عددي مرور شده و سپس جهت استخراج پارامترهاي دقيق، يك ساختگاه سنگي بروی توده سنگ‌هاي هوازده توف سبز ائوسن در استان تهران انتخاب و پارامترهاي مدل از يك محيط واقعي استخراج گردید. در اين راستا پس از بررسي‌هاي ميداني و آزمايش‌هاي صحرايي در محل سازه، پارامتر‌هاي سنگ بكر در آزمايشگاه تعیین و طبقه‌بندي مهندسي توده انجام شده است. در ادامه خواص ژئومكانيكي توده سنگ برآورد شده و در جهت تعيين ظرفيت باربري و نشست با روش‌هاي تجربي و عددي استفاده شده است. در اين مطالعه با توجه به شرايط ناپيوسته سنگي از نرم‌افزار UDEC جهت مدل‌سازي عددي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد كه روش‌هاي تجربي يک محدوده خاصی برای ظرفيت باربری پيشنهاد می‌دهند که برای کاربرد مهندسی نياز به تصحيح داشته، در حالي كه روش‌هاي عددي جزييات بيشتري از توزيع بار در پي را ارايه مي‌دهند. همچنين نتايج مدل‌سازي نشان داد كه روش عددي جهت ساختار‌هاي سنگي ناپيوسته به واقعيت و شرايط زمين نزديكتر و نتايج آن قابل اعتمادتر است.
تخصص ها :
ناپيوستگي، ظرفيت باربري، نشست، روش‌هاي عددي.

7
بررسی تاثير گليسرول بر مقاومت فشاری خاک و خاک سيمان
( 124 بازدید ) ( 4 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
گلیسرول از آلوده کننده¬های آلی محیط زیست است که منشا آن ترکیبات هیدروکربنی می¬باشد. در این پژوهش اثر افزودن درصدهای وزنی مختلف گلیسرول بر مقاومت خاک و خاک سیمان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه¬هایی از یک خاک رسی، خاک سیمان تهیه شده از خاک طبیعی (حاوی 3 و 6 درصد سیمان)، خاک حاوی درصدهای گوناگون گلیسرول (3، 6 و 9 درصد) و همچنین خاک سیمان (حاوی 3 و6 درصد سیمان) که به درصدهای وزنی مختلف گلیسرول (3، 6 و 9 درصد) آغشته شده بودند به روش استاتیکی تهیه و آزمایش¬های مقاومت فشاری تک محوری بر روی آن¬ها انجام گردید. این آزمایش بر روی نمونه‏های دارای سیمان در زمان¬های عمل‏آوری 3، 7، 14 و 28 روزه انجام شد. نتایج نشان داد که افزودن گلیسرول به خاک موجب کاهش مقاومت و افزایش شکل‏پذیری خاک می¬شود که این کاهش با افزایش درصد گلیسرول همراه است. همچنین افزودن این ماده باعث افزایش مقاومت خاک سیمان در درصدهای پایین گلیسرول (3درصد) می¬شود، در صورتی که در درصدهای بالاتر(6 و 9 درصد) باعث کاهش مقاومت از میزان مقاومت خاک سیمان متناظر می¬گردد.
تخصص ها :
خاک ¬سيمان، گليسرول، مقاومت فشاری، زمان عمل آوری.

8
بررسی الگوهای گسیختگی ماسه سنگ‌های، لا‌میناسیون¬دار سازند قرمز بالایی در آزمایش برزیلی و بار نقطه‌ای
( 110 بازدید ) ( 51 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
به طور کلی، ناهمسانی یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر روی رفتار سنگ¬ها است. خواص مهندسی چنین سنگ¬هایی با تغییر جهت ناهمسانی، دچار تغییر ‌می‌¬شود. ناهمسانگردی سنگ عمدتاً ناشی از حضور فولیاسیون، کلیواژ، شیستوزیته، درزه‌ها، ترک‌های ‌می‌کروسکوپی یا ماکروسکوپی و همچنین سطوح لایه بندی است (Al-Harti, 1998). در طبیعت، سنگ‌های رسوبی و دگرگونی نسبت به سنگ‌های آذرین از ناهمسانگردی بیشتری برخوردار هستند(Ramamurthy, 1993). اثر جهت یابی لایه‌ها بر روی مقاومت کششی برزیلی سنگ‌ها در آزمایش برزیلی توسط افراد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله ‌می‌ توان به مطالعات صورت گرفته توسط‌هابس(Hobbs, 1964) بر روی سیلتستون، مادستون و ماسه سنگ، مک لامور و گری (McLamore and Gray, 1967) بر روی شیل، بارلا(Barla, 1974) بر روی گنیس و شیست، تولالی و ورورت (Tavalali and Vervoort, 2010) بر روی ماسه سنگ، چن و همکاران (Chen et al., 1998) بر روی ماسه سنگ و دبکر و ورورت (Debecker and Vervoort, 2009) بر روی اسلیت اشاره کرد. با این وجود، رفتار انیزوتروپی سنگ¬های ناهمسانگرد بخصوص ماسه¬سنگ¬ها در آزمایش بار نقطه¬ای کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین در این مطالعه سعی شده است که الگوهای گسیختگی ماسه¬سنگ¬های لا‌مینه‌دار سازند قرمز بالایی در جنوب غرب استان قم، در آزمایش برزیلی و بار نقطه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.
تخصص ها :
ماسه سنگ‌های لا‌مینه‌دار، آزمایش برزیلی، شاخص بار نقطه‌ای، لا‌میناسیون، سازند قرمز بالایی

شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

اخبار
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله علمی-پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران محفوظ می باشد .