English
مجله علمی-پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
مشاهده مقالات شماره
 دوره8،شماره34
 
1
بررسي ويژگي¬هاي فيزيکی و مکانيکی راديولاريت¬هاي چرتي جنوب شهر کرمانشاه
( 80 بازدید ) ( 32 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
شناخت ويژگي¬هاي زمين¬شناسي مهندسي سازندهاي سنگي ايران به عنوان يک ضرورت مطرح است. هدف از اين پژوهش شناخت ويژگي¬هاي زمين¬شناسي مهندسي راديولاريت¬هاي چرتی کرمانشاه که سنگ بستر شهر کرمانشاه را تشکيل داده و در ارتباط با سازه¬هاي مهندسي متمرکز و خطي فراواني است، می¬باشد. بدين منظور بر روي اين سنگ¬ها آزمايش¬هاي فيزيکي و مکانيکي شامل، تعيين وزن واحد حجم خشک و اشباع، تخلخل، جذب آب، مقاومت فشاري تک‌محوري، مقاومت کششی برزيلي، چکش اشميت و سرعت موج فشاری انجام گرديد. وضعيت تكتونيكي و شکنندگی سنگ¬هاي مورد مطالعه،  مغزه¬گيری را با مشكلاتي مواجه نمود، لذا کوشش گرديد با بررسي توزيع آماري داده¬ها، اعمال آزمون كولموگروف- اسميرنوف و صحت‌سنجي فاصله اطمينان 95%، ابتدا وضعيت آماري داده¬ها مشخص شده و سپس روابط مناسبي بين نتايج آزمايش¬ها به¬دست آيد. نتايج تحليل¬هاي آماري نشان مي¬دهد که داده¬هاي حاصل از آزمايش¬هاي انجام شده، از توزيع نرمال و يا توزيع لوگ نرمال تبعيت كرده و در فاصله اطمينان 95% قرار مي¬گيرند. ضمناً روابط تجربي به¬دست آمده، داراي ضريب تعيين بسيار مناسب جهت تخمين غيرمستقيم پارامترهاي فيزيكي و مكانيكي مي¬باشند.
تخصص ها :
راديولاريت¬های کرمانشاه، سنگ چرت، خصوصيات فيزيکي و مکانيکي، تحليل¬هاي آماري.

2
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها
( 88 بازدید ) ( 15 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } در این پژوهش، جهت تعیین موقعیت تقریبی گسل جنوب مشهد از داده‌های میکروترمور استفاده شده استبرای این منظور داده‌های میکروترمور به روش تک ایستگاهی، در 5 پروفیل و 27 ایستگاه عمود بر ارتفاعات جنوبی شهر برداشت و بروش نسبت طیفی مولفه افقی به مولفه قائم (HVSR)، تحلیل شده استسپس نقشه‌های هم پریود و تغییرات آن، در محدوده ارتفاعات جنوب شهر ترسیم شده و ایستگاه‌های دارای تغییر ناگهانی و مشخص در مقادیر فرکانس بر روی نقشه مشخص شده‌اندعلاوه بر این به کمک جهت داری میکروترمورها و چرخش H/V، تغییرات دامنه تقویت در آزیموت‌های مختلف در هر ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت و ایستگاه‌های دارای بیشترین آشفتگی در مقادیر دامنه تقویت، نشانه‌گذاری شدندنهایتاً با مقایسه نتایج حاصل از هر دو روش و با بررسی گمانه‌های منطقه و شواهد فعالیت گسل بر روی عکس‌های هوایی، موقعیت تقریبی پهنه گسلی جنوب شهر مشهد مشخص شده استنتایج مطالعات همخوانی مناسبی با شواهد صحرایی، تفسیر عکس‌های هوایی و اطلاعات حاصل از گمانه‌ها نشان می‌دهد
تخصص ها :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } میکروترمور، نسبت طیفی مولفه افقی به قائم، پریود تشدید، چرخش H/V، گسل جنوب مشهد

3
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } مخاطرات حفاری مکانیزه تونل در بافت فرسوده شهری
( 85 بازدید ) ( 23 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } ایجاد فضاهای زیرزمینی و حفاری‌های تونل در زیر مناطق شهری که عمدتاً دارای سازههایی متراکم با بافت فرسوده و غیرمهندسی هستند حتی علیرغم استفاده از ماشین‌آلات حفاری پیشرفته با چالشهایی همراه استدر این مقاله، مخاطراتی که در حفاری مکانیزه تونل‌ها با استفاده از ماشین حفار نوع سپر تعادلی در محیطهای شهری باعث آسیبپذیری سازهها و ساختمان‌های مجاور میشوند مورد بررسی قرار گرفتهاندخط یک متروی تبریز به طول 2/17 کیلومتر از میدان ائل‌گلی آغاز و پس از عبور از مرکز و بافت فرسوده شهری در کوی لاله خاتمه مییابدحدود 8 کیلومتر از مسیر به صورت تونل عمیق با دو دستگاه ماشین حفار از نوع سپر تعادلی در حال حفاری می‌باشدبررسی مخاطرات حفاری در بافت شهری نشان میدهد ایجاد ترک‌های بزرگ و جزئی در ساختمانها به ترتیب حدود 13 و 31 درصد را بخود اختصاص داده و نفوذ فوم حفاری و دوغاب تزریقی از طریق حفرات مدفون با فروانی 11 درصد، از آسیب‌هایی هستند که در زمان حفاری با آنها مواجه شده استوجود حفرههای مدفون در شهرهای تاریخی و با سابقه زلزله‌خیزی مثل تبریز از عوامل تشدید کننده آسیبهای حفاری تونل میباشدبر اساس نتایج ابزار دقیق، بیشترین نشست در زمان عبور ماشین حفار اتفاق افتاده و مقدار آن با عمق افزایش پیدا میکندنتایج این مقاله میتواند در پیشبینی و کاهش مخاطرات حفاری سایر خطوط متروی تبریز و یا شهرهای مشابه نقش مؤثری داشته باشد
تخصص ها :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } تونل‌های شهری، مخاطرات، حفاری مکانیزه، متروی تبریز

4
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌شناسی‌مهندسی و ژئومکانیکی بر گام پیشروی مجاز تونل
( 90 بازدید ) ( 14 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } نیروگاههای تلمبه ذخیره‌ای از جدیدترین سامانه‌هایی هستند که به‌طور غیرمستقیم به ذخیره انرژی برق می‌پردازندبا توجه به اهمیت تونل آب بر از جهت قرارگیری توربین‌ها و آگاهی از این موضوع که اکثر ناپایداری‌های شایع در فضاهای زیرزمینی مدتی پس از اجرا و نپرداختن به بعضی مسائل مهندسی رخ می‌دهد اقدام به مطالعه ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی مسیر تونل آب بر نیروگاه تلمبه ذخیرهای سد آزاد شده و تغییرات برخی از این پارامترها در نرم‌افزار Rockwork 2008نشان داده ‌شده استهمچنین در این تحقیق از طبقه‌بندی جدیدی موسوم به IRMR جهت مطالعه ویژگی‌های مهندسی توده‌سنگ‌های مسیر تونل بهره گرفته ‌شده استنتایج طبقه‌بندی IRMR با طبقه‌بندیهای کلاسیک RMR و GSI نشانگر قرا‌رگیری محدودههای ورودی و خروجی مسیر تونل در شرایط نامساعد بوده استبامطالعه درزههای موجود در مسیر تونل و بهرهگیری از نرم‌افزار المان محدود مناطقی که احتمال تشکیل گوه سنگی داشتند مشخص‌شده استهمچنین با بررسیهای زمینشناسی‌ مهندسی و به کمک معیارهای متداول موجود، احتمال مچاله شوندگی و انفجار سنگ مورد ارزیابی قرار گرفته و با لحاظ کردن آنها برای توده‌سنگ‌های مسیر تونل و استفاده از نرم‌افزار FLAC3D حداکثر گام مجاز پیش روی برای مناطق بحرانی پیشنهاد شده است
تخصص ها :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } ویژگیهای ژئومکانیکی، نیروگاه تلمبه ذخیرهای، FLAC 3DIRMRRMRGSI.

5
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } ارزیابی مقاومت کششی با استفاده از نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی و مقایسه آن با مقاومت کششی برزیلی و مقاومت بار نقطهایمطالعه موردی سازند آسماری
( 85 بازدید ) ( 25 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } امروزه به دلیل اهمیت منابع هیدروکربنی و بالا رفتن نرخ مصرف در جهان، نیاز به بالا بردن استخراج این مواد بیش از پیش احساس میشوداز طرفی وجود سازندهای با تخلخل موثر پایین که سنگ مادر مخازن هیدروکربنی محسوب میشوند، مانع از بهرهوری مناسب از این مخازن می‌گردندشکست هیدرولیکی که به عنوان یک فرایند آغاز و گسترش شکستگیها در اثر تزریق سیال به درون قسمتی از گمانه حفر شده در سازندهای سنگی شناخته میشود، نقش موثری در افزایش استحصال مخازن هیدروکربنی کم بازده دارا میباشدآغاز و گسترش شکستگیها وابستگی بالایی به پارامترها و خصوصیات سنگ مخزن دارنداز میان این پارامترها میتوان به مواردی همچون جنس سنگهای تشکیل دهنده، مقاومت کششی سنگها، فشارمنفذی درون سنگ و غیره اشاره نموداهمیت مقاومت کششی سنگ به منظور پیشبینی فشار شکست آزمایش شکست هیدرولیکی بسیار بالا بوده و خود این پارامتر نیز تابع سنگشناسی سنگ مخزن میباشداز این روی در این پژوهش با نمونهگیری از مقطع تیپ سازند آسماری به بررسی و ارزیابی پارامتر فشار شکست به عنوان تابعی از پارامترهای مقاومت کششی سنگ و سنگ‌شناسی پرداخته شده استبا دستیابی به مقاومت کششی سنگ از آزمایش شکست هیدرولیکی به مقایسه آن با مقاومت کششی برزیلی و مقاومت بارنقطهای پرداخته شده استاختلاف میان این نسبتها نشان از وابستگی پارامتر مقاومت کششی به روش آزمایش داردمقاومت کششی به دست آمده از آزمایش شکست هیدرولیکی برای این سازند حدوداً برابر با 20 مگاپاسکال و نسبت میان مقاومت کششی شکست هیدرولیکی به برزیلی معادل 35/2 میباشدبا توجه به حفرات کارستی ریز در ساختار این سنگها و به تبع آن تخلخل نسبتاً پایین این سازند و همچنین وجود حفرات درون ذرهای به دلیل وجود فسیل در ساختار سنگ، اختلاف ناچیز در پراکندگی دادهها و ضریب رگرسیونی 9/0 را میتوان بدین دلیل دانستتمام شواهد اعم از نتایج خصوصیات فیزیکی و مکانیکی اثبات کننده تأثیر سنگ‌شناسی بر نتایج مقاومت کششی بدست آمده از آزمایش شکست هیدرولیکی میباشدهمچنین میتوان از آزمایش برزیلین برای ارزیابی تنش‌های مورد نیاز جهت شکست هیدرولیکی استفاده نمود
تخصص ها :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } شکست هیدرولیکی، سازند آسماری، آزمایش برزیلی، مقاومت کششی سنگ

6
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } مقايسه ضريب تحكيم حاصل از آزمايش CPTuو آزمايش تحكيم يك بعدي
( 82 بازدید ) ( 3 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } ضریب تحکیم یکی از پارامترهای مهمی است که در طراحی‌های ژئوتکنیکی استفاده میشوداین ضریب معمولا از آزمایش تحکیم یک بعدی آزمایشگاهی بدست میآیدآزمایش نفوذ مخروط آزمایشی برجاست که در آن امکان اندازهگیری تغییرات فشار آب منفذی با زمان و تعیین ضریب تحکیم وجود دارداین آزمایش قبلا بعنوان آزمایش محو فشار آبمنفذی (Dissipation)معرفی شده استته (Teh, 1987)هولسبی و ته (Houlsby & Teh, 1988) ته و هولسبی (Teh & Houlsby, 1991)و جونز و راست (Jones & Rust, 1995)روش‌های مختلفی برای تعیین ضریب تحکیم از نتایج آزمایش نفوذ مخروط پيشنهاد نمودهانددر این مقاله با استفاده از 43 آزمایش محو فشار منفذی و 35 آزمایش تحکیم آزمايشگاهي در سه ناحيه در جنوب ايران، ضمن مقایسه ضریب بدست آمده از 4 روش فوق، ضریب بدست آمده از این روش‌ها با ضریب حاصل از آزمایش آزمایشگاهی تحکیم مقایسه شده استنتايج نشان ميدهد ضریب بدست آمده از آزمایش آزمایشگاهی از مقادیر بدست آمده از روش ته و هولسبی بیشتر و از سایر روش‌ها کمتر استنتایج آزمایشگاهی از نظر مقدار و روند به نتایج بدست آمده از روش ته و هولسبی نزدیکتر هستندرابطه تجربی بین ضریب تحکیم آزمایشگاهی و برجا با ضریب تعیین بیشتر از 0.7 پیشنهاد شده استبیشترین ضریب تعیین مربوط به روش هولسبی و ته و کمترین مربوط به روش جونز و راست استزمانی‌که یک رابطه تجربی برای همه سایتهای مطالعه شده پیشنهاد گردیده ضریب تعیین نسبت به زمانیکه روابط تجربی برای هر سایت بصورت مستقل تعیین گردیده، کاهش یافته است بنابراین روابط میتوان گفت روابط تجربی متاثر از ویژگیهای هر منطقه میباشند
تخصص ها :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } آزمايش نفوذ مخروط، آزمايش محو فشار منفذي، ضريب تحكيم

7
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری
( 78 بازدید ) ( 8 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } در این مقاله با استفاده از آنالیزهای آماری به بررسی میزان تأثیر عوامل مختلف بر روی خوردگی فلزات در خاک پرداخته ‌شده استبه دلیل عدم وجود داده‌‌های مشابه در کشور که بتواند تأثیر هر عامل را بر روی خوردگی فلزات مدفون مشخص نماید، از داده‌های حاصل از آزمایش‌های صورت گرفته توسط سازمان ملی استانداردهای امریکا بر روی خورندگی فلزات در خاک بین سال‌های 1922 تا 1947، استفاده‌ شده استبه‌منظور تعیین سهم هر عامل در خوردگی فلزات توسط خاک، یک رگرسیون چندمتغیره بین عوامل مختلف خورندگی خاک و میانگین کاهش جرم لوله‌های مدفون ایجاد شد و در نهایت بهترین مدل برای هریک از متغیرهای مستقل براساس معیار P-value که در آزمون F و در جدول آزمون T نشان داده شده، متغیرهای موثر مدل رگرسیونی انتخاب گردیداین آنالیز برای متوسط زمان آزمایش 5/1 و 5/11 سال و میانگین کل آزمایش (18سالصورت گرفتنتایج ماتریس همبستگی ایجاد شده نشان می‌دهد که بیشترین همبستگی بین نتایج مربوط به سال آزمایش و پس از آن اسیدیته‌ی کلی است و سایر متغیرها میزان کلر، میزان سولفات، درصد رطوبت، بارش، مقاومت و میزان pH خاکدر مدل تأیید نمی‌شوندمدل نهایی ایجاد شده یک مدل نمایی است که طبق نتیجه آنالیز تحلیل باقی‌مانده‌ها، صحت مدل تأیید می‌گرددنتایج این تحقیق از این جهت حائز اهمیت هستند که داده‌های مورد مطالعه مربوط به شرایط واقعی و بلندمدت هستند
تخصص ها :
p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; line-height: 0.43in; text-align: right; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "B Mitra"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } خورندگی خاک، خوردگی فلزات مدفون، خواص خاک، کاهش جرم فلز

شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

اخبار
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله علمی-پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران محفوظ می باشد .