English
مجله علمی-پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
مشاهده مقالات شماره
 دوره7،شماره12
 
1
ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی
( 600 بازدید ) ( 123 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله : هدف از این مطالعه ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پل‌رود با استفاده از رویکرد چند معیاره فازی می‌باشدپس از بررسی و بازدید میدانی و با توجه به اطلاعات موجود، ده متغیر شامل شیب زمین، جهت شیب، لیتولوژی، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل، فاصله از جاده، بارش باران، شتاب افقی زلزله، شاخص پوشش گیاهی و انحنای دامنه جهت ارزیابی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در نظر گرفته شدبا استفاده از مدل احتمالی نسبت فراوانیسطح همبستگی بین نقاط لغزشی موجود و هریک از عوامل مؤثر تعیین گردیدنتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مدل نسبت فراوانی، مدل ساده و خوبی برای محاسبه شاخص حساسیت زمین‌لغزش متغیرها می‌باشدبا محاسبه مقدار LSIشاخص حساسیت زمین‌لغزشبرای متغیرهای گوناگون، مشخص شد که جهت شیب دارای بیشترین مقدار LSIمی‌باشددر این مطالعه از دو نوع تابع (user define, Gaussian)جهت فازی کردن متغیرها استفاده شده استبا استفاده از وزن‌های به دست آمده از روش AHPو پنج عملگر فازی نقشه‌های حساسیت زمین‌لغزشی تولید شده استبا در نظر گرفتن مقادیر و کارایی خوب عملگر Gammaجهت پهنه‌بندی، نقشه تولید شده با تابع User defineو عملگر Gamma0.95دارای بهترین کیفیت است
تخصص ها : زمین‌لغزش، پل‌رود، رویکرد چند معیاره فازی، شاخص حساسیت زمین‌لغزش

2
عیین آستانه شدتمدت بارندگی به‌منظور پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های کم‌عمق در حوضه آبریز رودخانه‌های تجن و نکارود شرق مازندران
( 681 بازدید ) ( 108 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله : زمینلغزشهای تحریک‌شده توسط بارندگی همهساله موجب تحمیل خسارات جانی و مالی فراوان در سراسر دنیا میگرددعامل اصلی تحریک زمینلغزش‌های کمعمق و جریانهای واریزهای در شرق مازندران نیز رخداد‌های بارندگی استاین پژوهش به بررسی زمینلغزشهای تحریک‌شده توسط رخدادهای بارندگی که در حوزه آبریز رودخانههای تجن و نکارود روی ‌داده‌اند میپردازد. 23 رخداد ثبت‌شده بارندگی در دوره 6 ماهه دوم سال 1391 در شرق مازندران رخ داده‌اند. 15 رخداد از 23 رخداد بارندگی مورد پژوهش که از نوع کوتاه یا میان‌مدت است، موجب بروز ده‌ها زمین‌لغزش شده‌اندشدت و مدت رخدادهای بارندگی محرک زمینلغزشهای کمعمق و جریانهای واریزهای در نموداری تماملگاریتمی رسم گردیدندسپس آستانه شدتمدت بارندگی برای لغزش‌هایی که در اثر بارندگی تحریک شده‌اند به دست آمداین آستانه با استفاده از روش آماری رگرسیون چندک، به‌وسیله خط رگرسیون صدک پنجم به مرز پایینی داده بارندگی‌های محرک لغزش برازش شده و به‌صورت I=0.51×D-0.60بیان می‌شود که Iشدت بارندگی برحسب میلی‌متر بر ساعت و Dمدت بارندگی برحسب ساعت استهمچنین آستانه به‌دست‌آمده با آستانههای جهانی موجود مقایسه گردید و مشاهده شد که این آستانه، رویداد لغزشهای با شدت میانگین بارندگی کمتری را پیشبینی میکنداز بین رخدادهای بارندگی مورد پژوهش، رخدادهای بارندگی کوتاه‌مدت با شدت بیشتر نسبت به رخداد‌های بارندگی طولانیتر که شدت کمی دارند سبب تحریک زمین‌لغزش‌های بیشتری شده‌انداین پدیده احتمالاً به دلیل زهکشی بالا در توده خاک کم‌عمق و نیز خردشدگی سنگ‌بستر مارنی و مارن آهکی است
تخصص ها : پیش‌بینی زمین‌لغزش، آستانه شدتمدت بارندگی، استان مازندران

3
بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد
( 783 بازدید ) ( 88 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله : سد گتوند علیا بر روی رودخانه کارون در 25 کیلومتری شمال شهر شوشتر در استان خوزستان واقع شده استهدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیرگذاری سازندهای رخنمون یافته در مخزن سد گتوند بر کیفیت آب سد در سه تراز 150200 و 250 متری بعد از آبگيري می‌باشدنتايج نشان داد که سازندهای گچساران و میشان در هر سه تراز بالاترین مقادیر آنیونها و کاتیونها را در آب آزاد می‌کنندبا توجه به تأثیرگذاري سازند گچساران در تراز 150 و 200 متر پس از آبگیری سد، ECآب مخزن سد به ترتیب 36632 و 28872 میکروزیمنس بر سانتی‌متر و جزء آب‎های با شوری بسیار بالا برآورد گرديدهمچنين نتايج نشان از كاهش ECبه میزان قابل توجه درآب مخزن سد در تراز 250 متری دارد و آب مخزن سد در این تراز در رده آبهای با شوری بالا رده‌بندي مي‌گردددر مورد سازند میشان، رده‌بندی آب در سه تراز، مشابه سازند گچساران بوده با این تفاوت که ECدر تراز 200 متری بیش از دو تراز دیگر است
تخصص ها : کیفیت آب، فلزات سنگین، سازند گچساران، سازند میشان، سد گتوند

4
بررسي رفتار زمينشناسي مهندسي خاکهاي سطحي آلوده به هيدروکربنهاي نفتي در محدوده پالايشگاه تبريز
( 593 بازدید ) ( 64 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله : نفوذ مواد نفتي در خاک علاوه بر اثرات زيست‌محيطي ميتواند باعث تغيير خصوصيات زمينشناسي مهندسي خاک‌ها شوددر اين پژوهش رفتار زمينشناسي مهندسي خاکهاي سطحي آلوده محدوده پالايشگاه نفت تبريز بررسي شده استمواد نفتي آلوده‌کننده نمونههای خاک مورد مطالعه از نوع هيدروکربنهاي آلکانی جامد با بيش از 14 زنجيرهاتم کربن (C14می‌باشندبر اساس نتايج حاصل از آزمایش های دانهبندي، نمونهها در رده خاک‌های SM و CLقرار می‌گیرندنتايج آزمايش حدود آتربرگ در نمونه‌های CLنشان ميدهد که شاخص خميري (PI)در نمونه خاک دارای آلودگی بیشتر، کمترین مقدار بوده و با کاهش غلظت آلودگی، افزایش می یابد و تمامی نمونه‌های آلوده SMرفتار غیرخمیری داشته‌انددر آزمایش‌های تراکم استاندارد، نمونههاي با آلودگي بيشتر با درصد رطوبت بهينه کمتري به وزن واحد حجم خشک حداکثر رسيدهاندهمچنین نتایج آزمایش‌های نسبت باربري کاليفرنيا بیانگر کاهش مقدار CBRبا افزایش میزان آلودگي بوده که این کاهش در نمونههاي CL به مراتب بيشتر از نمونههاي SM ميباشدبر اساس دادههاي حاصل از آزمايشهاي برش مستقیم و تحکیم، با افزايش میزان آلودگي خاک، به ترتیب پارامترهای مقاومت برشي چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلیکاهش و نشست تحکیمی افزایش یافته است
تخصص ها : کروماتوگرافي گازي، تراکم استاندارد، نسبت باربري کاليفرنيا (CBR)، مقاومت برشي، نشست تحکيمي

5
تأثير گسل خوردگي متفاوت راستالغز و معکوس بر نسبت حجمي و مقاومت تک‌محوري بلوک‌هاي سنگي موجود در پهنههاي گسلهي پورکان و نمرک در جنوب البرز مرکزي
( 636 بازدید ) ( 22 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله : قاومت سنگها در طراحي و ساخت سازههايي همچون تونلها و سدها اهميت فراواني دارددگرريختي حاصل از پهنههاي گسلهي شکننده که سبب تخريب مکانيکي سنگها ميشود عامل اصلي در کاهش مقاومت آنها استگسله سنگهاي شکننده جز سنگهاي مخلوط محسوب ميشوند به اين معنا که داراي بلوکهاي سنگي به نسبت بزرگ و مقاومي هستند که درون يک زمينهي ريزدانه و داراي بافت ضعيفتر قرار گرفتهاستنسبت حجمي اين بلوکها بر مقاومت کلي گسله سنگ موثر استدر اين تحقيق گسله سنگ‌هاي موجود در دو پهنهي گسلهي شکنندهي پورکان و نمرک با سازوکار معکوس و راستالغز و ميزان جابهجايي متفاوت در جنوب البرز مرکزي مورد مطالعه قرار گرفت و مقاومت تک‌محوري و نسبت حجمي بلوکهاي آنها بررسي شدنتايج اين تحقيق نشان ميدهد نسبت حجمي و توزيع اندازهي بلوکها در گسله سنگهاي مورد مطالعه تابع روابط فرکتالي استنسبت حجمي و مقاومت تک‌محوري بلوکهاي پهنهي گسلهي پورکان از پيشاني به سمت خارج از پهنهي گسله تغييرات منظمي را آنگونه که مورد انتظار است نشان نميدهد در حالي که در پهنهي گسلهي نمرک اين تغييرات با نظم مشخصي از داخل به خارج از پهنهي گسله قابل مشاهده است، اين امر با ميزان جابهجايي ايجاد شده توسط گسل، عرض پهنهي گسله و حضور ريز گسلها و همچنين ترکيبات سنگ‌شناسي متفاوت در پهنههاي گسله در ارتباط ميباشد
تخصص ها : مقاومت گسله سنگسنگ واجد بلوک و زمينهپهنهي گسلهي شکنند

6
بررسی آزمایشگاهی رفتار خزش سه محوری بر روی استوانه توخالی جداره ضخیم سنگ نمک
( 669 بازدید ) ( 51 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله : سنگ نمک، متعلق به گروه سنگ‌های رسوبی شیمیایی غیرآلی بوده و عمدتاً از هالیت تشکیل شده استگنبدهای نمکی یکی از مهم‌ترین تله‌های نفتی مطرح هستندحفاری در مقاطع نمکی با مشکلات زیادی همراه استاز مشکلات چالش برانگیزی که در عملیات حفاری این سازندها روی می‌دهد می‌توان به گیر افتادن رشته حفاری، کاهش قطر چاه و در نتیجه سیمان کاری نامناسب، گیر افتادن و گسیختگی لوله جداری اشاره کردهمگرایی دیواره چاه در نمک‌ها در اثر پدیده خزش به وجود می‌آیدخزش یک پدیده وابسته به زمان است که تحت تنش ثابت رخ می‌دهددر این پژوهش به بررسی اثر فشار محصور کننده و تنش تفاضلی بر روی رفتار خزش و سرعت کرنش سنگ نمک پرداخته شده و در نهایت رابطه‌ای که بر اساس پارامترهای فوق بتوان مقدار سرعت کرنش را تخمین زد ارائه شده استبررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش تنش تفاضلی و افزایش فشار محصور کننده سرعت کرنش افزایش می‌یابد
تخصص ها : نمک، خزش، فشار محصورکننده، تنش تفاضلی، کرنش جانبی، استوانه توخالی

7
تحلیل پایداری سیستم نگهداری تونل بلند سد سردشت با روش‌ همگرایی همجواری و معیار شکست هوک براون
( 809 بازدید ) ( 75 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله : تحلیل پایداری سیستم نگهداری تونل‌ها یکی از موضوعات مهم در طراحي عمليات حفر تونل‌ها می‌باشدبا استفاده از روش همگراییهمجواری، مقدار بار اعمال شده به سیستم نگهداری نصب شده در پشت سینهکار تونل تخمین زده می‌شوداز طرفي با کنترل میزان همگرایی تودهسنگ‌های درزه‌دار که باعث کاهش مقاومت تودهسنگ می‌شود می‌توان رفتار این گونه سنگ‌ها را بررسی كردCarranza-Torres and Fairhurstبا استفاده از جدیدترین رابطه Hoek - Brownكه براي شکست تودهسنگ ارائه شده روش تجربی برای تعیین رابطه‌ی بین پارامترهای معرف مقاومت تودهسنگ و عکس‌العمل مکانیکی فضاهای زیرزمینی استوانه‌ای شکل ارائه كرده‌انددر این مقاله با استفاده از روش Carranza-Torres and Fairhurstمنحنی واکنش زمین برای تونل بلند سد سردشت برآورد گرديدبا توجه به نتایج حاصل از روش تجربی و نرم‌افزار عددی تفاضل محدود FLAC 3D، مشخص شد که روش Carranza-Torres and Fairhurst و معیار شکست Hoek - Brownبرای تونل بلند سد سردشت کاربردی بوده و محاسبه ضریب اطمینان برابر با 14/3 نشان دهنده پایداری پوشش سگمنتی تونل بلند سد سردشت در برابر بارهای اعمال شده است
تخصص ها : تونل بلند، روش همگرایی همجواری، معیار Hoek – Brown، روش Carranza-Torres and Fairhurst

8
طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن
( 685 بازدید ) ( 24 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله : کلاگینگ (Clogging)یا انسداد یکی از مشکلاتی است که در حفاری تونل با دستگاه TBMبه دلیل چسبیدن زمین‌های رسی به پیشانی برشی و ابزار تخلیه دستگاه‌ها در سطوح مختلف رخ میدهدمرور طرحهای ارزیابی ارائه شده و ابزار ابداعی به کار گرفته شده جهت اندازه‌گیری چسبناکی خاک و برآورد پتانسیل کلاگینگ، دستگاه جدایش پیستون را از میان روشهای پیشنهادی کارا و مستعد توسعه نشان میدهددر تحقیق حاضر دستگاه جدایش پیستون برای اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و تعیین وقوع یا عدم وقوع انسداد طراحی و ساخته شدسپس به منظور بررسی عملکرد دستگاه و اطمینان از نتایج به دست آمده از خروجی‌های دستگاه، مقدارچسبناکی (Adhesion)بین سطوح فلزی و ماده‌های طبیعی و مصنوعی آب، عسل، چسب‌آهن و خاک رساندازهگیری گردیدنمودارهای رفتار جمعی و روش‌های آماری دقت و تکرارپذیری نتایج آزمایش‌ها را تأیید نمود
تخصص ها : خاک رس، چسبناکی، کلاگینگ، TBM

شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

اخبار
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله علمی-پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران محفوظ می باشد .